Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy spolku - Vodácký klub Kvasice z.s.

portrait.1.1429018876.png

STANOVY
zapsaného spolku
„Vodácký klub Kvasice z.s.”

 

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 

1) Název spolku je: „Vodácký klub Kvasice z.s.” (dále jen ”spolek”);

2) Sídlem spolku je KVASICE - adresa: Bělovská 605 Kvasice 76821

3) Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky - celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

4) Charakter spolku — spolek je zapsaný spolek - založen podle zákona č. 89/2012 Sb. 
k poskytování obecně prospěšných činností sportovního charakteru, ochrany životního prostředí, ochrana přírody a krajiny.

 

 

čl. II
Cíle činnosti

 

Cíle spolku jsou:

- sdružovat se za účelem sportovních aktivit, vodních sportů a turistiky což je hlavní náplní sdružení


-sdružovat děti od 6 let věku za účelem provozování vodáckého kroužku – klubu mladých vodáků, provozování vodního lyžování v úseku povoleného plavební správou a Povodí Moravy a.s.

- ochrana přírody a krajiny – úklid koryta řeky a okolí toku.


- ochrana a jednání v zájmu životního prostředí.


- ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech.


- tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické.


- ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.


- ochrana zeleně v obci.


- péče o území.

 

 čl. III
Náplň a formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, zejména :

- praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí.
- kooperace s jinými spolky majícími za svůj hlavní cíl shodný se spolkem.
- poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství.
- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně).
- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení.
- účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány obce a státu.
- osvětová činnost.
3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

                 

čl. IV
Orgány spolku

Označeno dle rozhodujícího významu

 

1. Nejvyšší orgán spolku - členská schůze

2. Výbor spolku

3. Předseda spolku

4. Revizor spolku

5. Pokladník spolku

6. Člen spolku

 

 

čl. V
  Členství ve spolku

 

1) Členem spolku může být jen fyzická osoba (starší 6 let)

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor spolku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 přítomných členů spolku.

3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká
- doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku.
- rozhodnutím členské schůze o vyloučení – podmíněno hlasováním.

- oznámení člena na schůzi spolku.
- nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech.
- úmrtím člena spolku, zánikem právnické osoby - zánikem spolku.

5) Člen má právo
- účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován.
- účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen.
- předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.

 6) Člen má povinnost
- dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly spolku (svou činností naplňovat cíle spolku).

- platit členské příspěvky.

7) Pokud člen spolku dovrší 75 let věku, stává se čestným členem a je osvobozen od členských příspěvků.

 

čl. VI
Členská schůze

 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, schází se nejméně jednou ročně, hlasovací právo na schůzi spolku má člen po dovršení 18 let věku.

2) Členskou schůzi svolává výbor spolku nebo předseda spolku dle svého uvážení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku, nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

3) Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to (písemně) 1/3 členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze :
- schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku - pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku
- volí výbor spolku, revizora a předsedu spolku (pokud se schůze neshodne na tom, že předsedu spolku volí jen výbor spolku).
- schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu.
- přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena.
- určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.
- stanovuje výši zápisného a členských příspěvků.

 

čl. VII
Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku

 

 

1) Výbor spolku je pětičlenný, jeho funkčním obdobím je pět roků. Ze svého středu volí předsedu spolku (ten může být volen i přímo členskou schůzí) a pokladníka. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů (to pro výbor o sudém počtu přítomných/všech členů).

 

2) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku.

                                       Výbor spolku :
- na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;
- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.  

 

3) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, pouze statutárnímu orgánu přísluší oprávnění ke zmocnění jiných členů zapsaného spolku k jednání jeho jménem. Jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.

V hospodářských věcech jedná jménem spolku samostatně pokladník spolku.

 

 

čl. VIII
Revizor spolku

 

 

1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je pět roků.

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.
                                                               

 

    čl. IX
      Zásady hospodaření

 
1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

 

 

čl. X
Okolnosti zániku spolku

  

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.